Η επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει την επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Tα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: α) Ο διευθυντής αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς στο σχολείο; β) O διευθυντής ενισχύει την αφοσίωση στο σχολείο; γ) O διευθυντής έχει υψηλές προσδοκίες από το διδακτικό προσωπικό; και δ) Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των προτύπων συμπεριφοράς με την ενίσχυση της αφοσίωσης και με την εξιδανικευμένη υποστήριξη;
Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο μελετά γενικά την ηγεσία στην εκπαίδευση. Αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της ηγεσίας και μετέπειτα προσεγγίζει την ηγεσία στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια παραθέτει τους τύπους ηγεσίας και παρουσιάζει τι ισχύει στην ελληνική εκπαίδευση. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη μετασχηματιστική ηγεσία. Αποσαφηνίζει την έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας, παρουσιάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά της αλλά και τα οφέλη της στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και στο κλίμα του σχολείου. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκε η διεξαγωγή της παρούσης ποσοτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τον στόχο της έρευνας, τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων (πρωτογενής ποσοτική έρευνα), το δείγμα της έρευνας (50 εκπαιδευτικοί), το εργαλείο συλλογής των δεδομένων (δηλαδή το ερωτηματολόγιο) και την αξιοπιστία του, τη δεοντολογία της έρευνας και τέλος τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση. Στο τέλος της εργασίας παραθέτονται τα τελικά συμπεράσματα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο διευθυντής αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς στο σχολείο. Επιπλέον ο διευθυντής ενισχύει την αφοσίωση στο σχολείο. Επίσης ο διευθυντής προσφέρει εξιδανικευμένη υποστήριξη σε μέτριο επίπεδο. Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν αρκετά ικανοποιημένοι σχετικά με το αν ο διευθυντής συμπεριφέρεται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές τους ανάγκες και να τους παρέχει πληροφορίες που τους βοηθούν να σκεφτούν βέλτιστους τρόπους υλοποίησης του προγράμματος του σχολείου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ήταν μέτρια ικανοποιημένοι σχετικά με το αν ο διευθυντής έχει χρησιμοποιήσει την επίλυση προβλημάτων με το διδακτικό προσωπικό για τη δημιουργία σχολικών στόχων, αν έχει δείξει ότι έχει μεγάλες προσδοκίες από το διδακτικό προσωπικό και ότι δεν αρκείται στο να είναι οι εκπαιδευτικοί δεύτεροι καλύτεροι επαγγελματίες στην απόδοση της δουλειάς τους. Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι σε έναν μέτριο βαθμό οι υπό μελέτη διευθυντές θεωρούνται μετασχηματιστικοί.
Από την επαγωγική στατιστική βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των προτύπων συμπεριφοράς με την ενίσχυση της αφοσίωσης και με την εξιδανικευμένη υποστήριξη. Ακόμα μεταξύ των προτύπων συμπεριφοράς και των υψηλών προσδοκιών βρέθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της σχέσης μπορεί να είναι ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στη διάσταση των υψηλών προσδοκιών. Τέλος βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της ενίσχυσης της αφοσίωσης με την εξιδανικευμένη υποστήριξη.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το e-book, σε μορφή PDF, από εδώ.